Skip to main content

Notariskantoor Meuwissen, kvk 14117366

ARTIKEL 1.

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

 1. Notariskantoor Meuwissen wordt gevoerd in de vorm van een eenmanszaak.
  Deze eenmanszaak wordt hierna ook aangeduid als "Notariskantoor Meuwissen".
 2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de voor Notariskantoor Meuwissen werkzame of werkzaam geweest zijnde personen.
  Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van Notariskantoor Meuwissen, zijn daarmee, voor zover de context dit toelaat, derhalve tevens bedoeld de voor Notariskantoor Meuwissen werkzame en werkzaam geweest zijnde personen.
 3. Een opdracht komt tot stand met Notariskantoor Meuwissen als zodanig. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Notariskantoor Meuwissen is gerechtigd een opdracht te weigeren.
 4. Onder Opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening, alsmede diens wederpartij(en).
 5. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Indien een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.
 6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 2.

IDENTIFICATIE CLIËNTEN, WWFT EN MELDINGSPLICHT

 1. De uitvoering van een opdracht is mede afhankelijk van het onderzoek naar eventuele politiek prominente personen (PEP’s), uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s), het (verscherpte) cliëntenonderzoek en het onderzoek naar de herkomst van middelen die bij een transactie worden gebruikt (onderzoek geldverkeer). Een opdracht kan pas worden afgerond als ons kantoor geen redenen ziet om tot dienstweigering als bedoeld in artikel 21, lid 2 van de Wet op het notarisambt (Wna) over te gaan.
 2. Notariskantoor Meuwissen is verplicht op grond van geldende regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) ongebruikelijke transacties in bepaalde gevallen te melden bij de autoriteiten. Notariskantoor Meuwissen laat de wettelijke verplichtingen uit hoofde van de WWFT prevaleren boven de geheimhoudingsplicht op grond van de Wna.
 3. De kosten die met de naleving van de WWFT zijn gemoeid, belasten wij door. Deze kosten bent u ook verschuldigd als blijkt dat we de opdracht niet mogen uitvoeren in verband met het bepaalde in artikel 21, lid 2 Wna.

ARTIKEL 3.

WERKZAAMHEDEN

 1. De werkzaamheden zullen door Notariskantoor Meuwissen worden verricht met inachtneming van de voor notarissen geldende wettelijke en andere voorschriften.
 2. Indien in de offerte of opdrachtbevestiging geen specifieke afspraken zijn gemaakt zal de behandeling van de opdracht geschieden volgens de bij Notariskantoor Meuwissen gebruikelijke werkwijze.
 3. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Notariskantoor Meuwissen derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
  Notariskantoor Meuwissen dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

ARTIKEL 4.

INSCHAKELING VAN DERDEN

 1. De keuze van de door Notariskantoor Meuwissen in te schakelen derde zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de Opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Notariskantoor Meuwissen is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derde, behoudens opzet of grove schuld van Notariskantoor Meuwissen.
 2. Behalve voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Notariskantoor Meuwissen, vrijwaart de Opdrachtgever Notariskantoor Meuwissen voor alle aanspraken van derden, de door Notariskantoor Meuwissen in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enigerlei wijze verband houden met de voor de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
 3. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de Opdrachtgever willen beperken, gaat Notariskantoor Meuwissen er vanuit en bedingt zo nodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de Opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

ARTIKEL 5.

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID / AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

 1. De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico.
  In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor bedoelde verzekering mocht plaats vinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door Notariskantoor Meuwissen in rekening gebracht honorarium in de betreffende zaak.
 2. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 1 geldt ook indien Notariskantoor Meuwissen ten onrechte haar dienst heeft geweigerd of ten onrechte een melding heeft gedaan uit hoofde van de WWFT en hieruit schade is voortgevloeid.
 3. De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris, de toegevoegd notaris en allen die op het kantoor werkzaam zijn of werkzaam geweest zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.
 4. Notariskantoor Meuwissen is niet aansprakelijk voor schade voor het geval een door haar ingeschakelde bank niet in staat blijkt te zijn haar verplichtingen na te komen.
 5. Notariskantoor Meuwissen is evenmin aansprakelijk voor het geval dat de kwaliteitsrekeningen ex artikel 25 Wet op het Notarisambt een tekort vertonen omdat een bankinstelling waar een of meer rekeningen worden gehouden niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
 6. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever jegens Notariskantoor Meuwissen en de voor Notariskantoor Meuwissen werkzame of werkzaam geweest zijnde personen in verband met door Notariskantoor Meuwissen verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.

ARTIKEL 6.

VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. Indien de Opdrachtgever een derde van de inhoud van de door Notariskantoor Meuwissen ten behoeve van haar verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de Opdrachtgever de derde erop te wijzen en te bewerkstelligen, dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.
 2. De Opdrachtgever vrijwaart Notariskantoor Meuwissen en de door Notariskantoor Meuwissen ingeschakelde derden tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Notariskantoor Meuwissen of door Notariskantoor Meuwissen ingeschakelde derden ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Notariskantoor Meuwissen.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Notariskantoor Meuwissen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Notariskantoor Meuwissen worden verstrekt.
  Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig aan Notariskantoor Meuwissen zijn verstrekt, heeft Notariskantoor Meuwissen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Notariskantoor Meuwissen ter beschikking heeft gesteld, onverminderd het recht van Notariskantoor Meuwissen om eerder met die uitvoering te starten.
 5. Notariskantoor Meuwissen is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten indien een voorschotnota of tussennota niet tijdig is voldaan.
 6. Notariskantoor Meuwissen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Notariskantoor Meuwissen is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

ARTIKEL 7.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan een persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Notariskantoor Meuwissen verschuldigd zijn.
 2. In geval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is deze natuurlijke persoon tevens in privé Opdrachtgever, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-)beleidsbepaler van deze rechtspersoon.
  Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek van de Opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de Opdrachtgever als natuurlijk persoon.

ARTIKEL 8.

TARIEVEN

 1. Notariskantoor Meuwissen licht haar Opdrachtgever tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van haar dienstverlening.
 2. Notariskantoor Meuwissen deelt tijdig aan de Opdrachtgever mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.
 3. Notariskantoor Meuwissen mag de kosten van haar werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de Opdrachtgever.
 4. Voor de dienstverlening zullen de bij Notariskantoor Meuwissen voor die diensten gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen de Opdrachtgever en Notariskantoor Meuwissen schriftelijk anders is overeengekomen. De gebruikelijke tarieven worden bepaald aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de door Notariskantoor Meuwissen vastgestelde uurtarieven.
 5. Indien meer werkzaamheden dan de gebruikelijke worden verricht, is Notariskantoor Meuwissen bevoegd een hoger bedrag dan het in het vorige lid bedoelde bedrag in rekening te brengen. Indien dit meerwerk naar het oordeel van Notariskantoor Meuwissen wordt veroorzaakt door danwel vanwege één partij, is Notariskantoor Meuwissen bevoegd dit meerwerk aan die partij te declareren, onverminderd de aansprakelijkheid van haar wederpartij jegens Notariskantoor Meuwissen.
 6. Notariskantoor Meuwissen is bevoegd, indien de opdracht langer loopt dan een kwartaal, tussentijds te declareren.
 7. Ook werkzaamheden die verricht worden zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een akte, vallen onder de opdracht.
 8. Notariskantoor Meuwissen heeft het recht het door haar gehanteerde basis uurtarief en de door haar gehanteerde vaste tarieven voor akten te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de l5de dag nadat de tariefsverhoging kenbaar is gemaakt.
  Kostenverhogingen van derden als bedoeld in als in artikel 3 en wijzigingen in leges/retributies/belastingen worden doorberekend.
 9. Notariskantoor Meuwissen heeft het recht een voorschotnota te sturen.
 10. Door Notariskantoor Meuwissen ten behoeve van de Opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 9.

OFFERTES EN AANBIEDINGEN

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Notariskantoor Meuwissen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. Notariskantoor Meuwissen kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
  Bij elke akte wordt een bedrag geheven voor het Kwaliteitsfonds zoals dat bedrag van tijd tot tijd zal zijn vastgesteld door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Notariskantoor Meuwissen daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Notariskantoor Meuwissen anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Notariskantoor Meuwissen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

ARTIKEL 10.

BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Het verschuldigde honorarium, de eventuele verschotten alsmede een bedrag ter compensatie van een eventuele negatieve rente dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch vóór het tijdstip van passeren daarvan, door Notariskantoor Meuwissen te zijn ontvangen.
 2. In alle andere gevallen dient betaling van declaraties van Notariskantoor Meuwissen zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
 3. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de Opdrachtgever is Notariskantoor Meuwissen bevoegd het te declareren bedrag in te houden op een uit te keren waarborgsom of depotbedrag dat is gestort op haar kwaliteitsrekening en is hij gerechtigd om het uitkeerbare aandeel in het saldo op de kwaliteitsrekening, zoals bedoeld in artikel 25 van de Wet op het Notarisambt, waartoe de Opdrachtgever is gerechtigd, te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de Opdrachtgever aan Notariskantoor Meuwissen verschuldigd is.
 4. In geval Opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door Notariskantoor Meuwissen aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dan is Opdrachtgever aan Notariskantoor Meuwissen buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:
  a.) Voor zover Opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Notariskantoor Meuwissen aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaande bedrag - na het intreden van het verzuim - niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen wordt voldaan, gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door Notariskantoor Meuwissen.
  b.) Voor zover Opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Notariskantoor Meuwissen aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso) kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 Burgerlijk Wetboek en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.
 5. De kosten van het door Notariskantoor Meuwissen ingeschakelde incassobureau zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Indien een opdracht door twee of meer personen wordt verstrekt, zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor voldoening van het honorarium en de verschotten.
 6. De Opdrachtgever is vanaf het moment dat de hiervoor in de leden 1 en 2 genoemde vervaltermijn is verstreken rente over die vordering verschuldigd zonder dat een ingebrekestelling vereist is.
  De rente bedraagt één procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.
 7. Een vordering op de notaris mag niet worden verpand of gecedeerd.
 8. Indien betaling van een tegenprestatie in enige transactie geschiedt via de kwaliteitsrekening van Notariskantoor Meuwissen zal uitbetaling van de gelden de eerst volgende werkdag na de transactie geschieden, zulks op grond van de bepalingen van de Faillissementswet, ter bereiking van maximale rechtszekerheid.
  Indien vertraging in de betaling haar oorzaak vindt in storingen in het elektronisch bankverkeer, zal Notariskantoor Meuwissen daarvoor niet aansprakelijk zijn.
 9. Bij betaling van gelden ter zake van transacties van registergoederen gelden aanvullende beroeps- en gedragsregels en verordeningen van de KNB.
 10. Indien Notariskantoor Meuwissen cliëntengelden onder zich houdt, worden deze gelden gehouden op de kwaliteitsrekening(en) bij één of meer van de financiële instellingen waarbij Notariskantoor Meuwissen een rekening aanhoudt.
  Notariskantoor Meuwissen kan geen rentecondities bedingen welke particulieren gebruikelijk genieten op hun eigen spaargelden.

ARTIKEL 11.

INFORMATIEBEVEILIGING EN PRIVACY

Notariskantoor Meuwissen neemt passende, technische en organisatorische maatregelen om naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen.
Daarbij worden in de eerste plaats de verplichtingen uit de Wet op het Notarisambt uitgevoerd. Daarnaast zijn aanvullende maatregelen getroffen om de privacy van de cliënten te beschermen.

ARTIKEL 12.

COMMUNICATIE

 1. Notariskantoor Meuwissen communiceert bij voorkeur via digitale middelen.
 2. In geval de Opdrachtgever en Notariskantoor Meuwissen door middel van elektronische communicatiemiddelen met elkaar communiceren, zullen beide partijen zorgdragen voor adequate virus-/phishing protectie.
 3. In geval echter desondanks een van partijen besmet raakt met een virus of andere storing, zal de andere partij daarvoor niet aansprakelijk zijn.
 4. De verzending van e-mails zal non-encrypt (zonder versleuteling) geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. De Opdrachtgever kan uitdrukkelijk aangeven niet per e-mail te willen communiceren.
 6. Papieren post wordt verzonden per gewone post. Op verzoek van cliënt wordt post aangetekend verzonden. De kosten hiervoor worden doorberekend.

ARTIKEL 13.

BEWAARTERMIJN

Notariskantoor Meuwissen draagt er zorg voor dat de gepasseerde akten gedurende tenminste 20 jaar op haar kantoor bewaard zullen worden.
De akten kunnen na 20 jaar overgebracht worden naar een wettelijk erkende bewaarplaats.
De dossiers zullen ten minste gedurende de wettelijke bewaartermijn worden bewaard en kunnen daarna worden vernietigd.
Notariskantoor Meuwissen behoudt zich het recht voor kosten in rekening te brengen voor het afgeven van afschriften en kopieën.
Notariskantoor Meuwissen behoudt zich het recht voor akten en dossiers elektronisch of extern te archiveren binnen de wettelijk toegestane regels.

ARTIKEL 14.

GESCHILLENREGELINGEN

Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.
In geval de Opdrachtgever klachten heeft jegens Notariskantoor Meuwissen zal hij deze klachten eerst bij Notariskantoor Meuwissen naar voren brengen.
Wordt daarop naar de mening van Opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan kan Opdrachtgever gebruik maken van de klachten- en geschillenregeling notariaat die van toepassing is op de dienstverlening door Notariskantoor Meuwissen.

ARTIKEL 15.

BEROEPS- EN GEDRAGSREGELS

Notariskantoor Meuwissen houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.

ARTIKEL 16.

RECHTS- EN RECHTERSKEUZE

 1. Op alle overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en Notariskantoor Meuwissen, de door Notariskantoor Meuwissen verrichte dienstverlening en een eventuele aansprakelijkstelling is Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend bevoegd de in het Arrondissement Limburg bevoegde Nederlandse rechter of de Geschillencommissie.
 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen dan nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

ARTIKEL 17.

WIJZIGINGEN

Notariskantoor Meuwissen is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen. Na iedere wijziging en/of aanvulling worden de nieuwe algemene voorwaarden gepubliceerd op de website www.notariskantoormeuwissen.nl.

Waar in deze voorwaarden verwezen wordt naar wet en regelgeving wordt daarmee de wet en regelgeving bedoeld zoals die van tijd tot tijd zal gelden.

versie 2022